Reklamační řád

INDEX ČECHY s.r.o., Pekařská 402/10, Brno, IČO: 269 16 282, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 45239


I.

Tento reklamační řád se vztahuje na

 • použité zboží
 • partiové zboží – zboží poškozené během expedice nebo skladování
 • nové zboží nižší jakosti

II.

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, která nebyla důvodem snížení ceny, nebo u zakoupeného použitého zboží vada, která nevznikla předcházejícím použitím nebo opotřebováním zboží, má kupující právo tuto vadu reklamovat.

U použitých věcí zodpovídá prodejce jen za vady, které měla prodávaná věc při převzetí kupujícím.

O uplatnění reklamace sepíše pracovník prodejce reklamační list, ve kterém také uvede způsob vyřízení reklamace.


III.

O reklamaci rozhodne prodejce ihned, ve složitějších případech do 3 dnů, může se však s kupujícím dohodnout i na delší lhůtě v případech, kdy vyřízení reklamace vyžaduje odborné posouzení. Tato lhůta však nesmí přesáhnout 30 dnů.

Náklady na posouzení hradí prodejce.


IV.

Reklamaci uplatňuje kupující v prodejně, kde bylo zboží zakoupeno. Nákup prokazuje příslušným prodejním dokladem a byl-li na věc vystaven záruční list, záručním listem. Při prodeji zboží se slevou musí být na prodejním dokladu, resp. v záručním listu uvedený důvod slevy, není-li již z povahy prodeje poskytnutá sleva zřejmá.

Je-li v záručním listu uvedený jiný podnikatelský subjekt provádějící opravy, který je v místě prodejce nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u tohoto podnikatelského subjektu, určeného k vykonání záruční opravy.


V.

Vyskytne-li se na zboží odstranitelná vada, má kupující právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady.

Není-li vada odstranitelná a brání tomu, aby věc mohla být řádně používána jako věc bez vady, má kupující podle své volby právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo na odstoupení od smlouvy, tj. vrácení kupní ceny a vydání věci prodejci.

Právo na přiměřenou slevu nebo právo na odstoupení od smlouvy má kupující, jde-li sice o vady odstranitelné, nemůže-li však kupující pro opakovaný výskyt stejné vady, po jejích alespoň dvou předcházejících opravách, nebo kvůli většímu počtu vad (alespoň tři) věc řádně užívat.

Při určování výšky slevy se přihlíží na rozsah vady.


VI.

Za vadu se nepovažuje změna zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení nebo nesprávného používání nebo neoprávněného zásahu.


VII.

Reklamace musí být uplatněna v záruční době, která je 12 měsíců.

Při předložení zboží na záruční opravu musí být splněné následující podmínky ze strany reklamujícího:

 • předložit doklad o zaplacení
 • kompletní příslušenství/pokud bylo součástí prodávaného zboží
 • zboží musí splnit všechny ostatní podmínky reklamace / tj. fyzicky nepoškozené, nepoškozené živelnou událostí, neporušené plomby atd./

VIII.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 01.02.2004
INDEX ČECHY s.r.o., Pekařská 402/10, Brno, IČO: 269 16 282, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 45239


I.

Tento reklamační řád se vztahuje na vady předmětu zástavy a vady zastavárenských služeb, poskytovaných pobočkami zastaváren INDEX.


II.

Reklamaci vady předmětu zástavy a vady poskytnutých zastavárenských služeb může uplatnit pouze zástavní dlužník.


III.

Zástavní dlužník je povinen předmět zástavy zkontrolovat při jeho převzetí od zástavního věřitele. Zástavní věřitel nezodpovídá za vady předmětu zástavy zjištěné mimo provozovny zastavárny INDEX. Zástavní dlužník je povinen zastavárenské služby kontrolovat v době jejich poskytování.

Zástavní věřitel nezodpovídá za vady zastavárenských služeb, které nebyly uplatněné okamžitě po jejich poskytnutí.


IV.

Reklamaci je možné uplatnit pouze v provozovně zastavárny INDEX, ve které se zjistila vada předmětu zástavy nebo poskytnuté zastavárenské služby.


V.

O uplatnění reklamace a o způsobu jejího vyřízení sepíše pracovník zastavárny reklamační list. Uplatněná reklamace se zpravidla vyřídí ihned. Ve složitějších případech nebo v případech, kdy je nutné pro zjištění opodstatněnosti reklamace posouzení, se reklamace vyřídí ve lhůtě do 30 dnů.

V případě neopodstatněnosti reklamace je zástavní dlužník povinen uhradit skutečně vynaložené náklady související s posouzením reklamace.

Předmět zástavy zůstává u zástavního věřitele až do doby uhrazení nákladů. V případě neuhrazení uvedených nákladů bude zástavní věřitel postupovat v souladu s ustanoveními Občanského zákoníku o zadržovacím právu.


VI.

V případě opodstatněnosti reklamace má zástavní dlužník právo zejména na:

 • snížení poplatků za zastavárenské služby (o výšce rozhodne pracovník zastavárny) nebo
 • poskytnutí adekvátní náhrady, nebo
 • je-li to možné, zabezpečení opravy předmětu zástavy na náklady zastavárny INDEX.

VII.

Reklamovat nelze zejména:

 • finanční rozdíl zjištěný mimo pokladnu
 • vady předmětu zástavy zjištěné mimo provozovny INDEX
 • vady předmětu zástavy zjištěné po uplynutí smluvně dohodnutého termínu jeho výběru
 • výšku poskytnuté půjčky a výšku ocenění předmětu zástavy
 • výběr druhu předmětu zástavy
 • lhůtu splatnosti poskytnuté půjčky a termín výběru předmětu zástavy, prodloužení splatnosti zástavní smlouvy po termínu, uvedeném v zástavní smlouvě jako den splatnosti.

VIII.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 01.02.2004.