Záložní podmínky

  1. Předmětem zástavní smlouvy mohou být pouze věci (§§ 489 a 496 a nasl. zák. č. 89/2012 Sb. Nový Občanský Zákoník v platném znění, dále jako NOZ), o kterých zástavce (fyzická osoba nebo statutární orgán právnické osoby) prohlásí, že jsou jeho výlučním, ničím neomezeným vlastnictvím a nejsou předmětem jiné zástavní smlouvy.
  2. Zástavní právo zajišťuje pohledávku zastavárny, s jejím příslušenstvím (§ 513 NOZ) vůči zástavci nebo zástavnímu dlužníkovi, když jím osoba rozdílná od zástavce. Přesné znění záložních podmínek uvádíme při každé zastavárně zvlášť.
  3. Prodloužení doby uvedené v bode 2 je možné jen vzájemnou dohodou, před jejím uplynutím na návrh zástavního dlužníka, jestliže je současné zaplaceno zročné příslušenství pohledávky.
  4. Jestliže zástavní dlužník do konce doby uvedené v bode 2 nebo prodloužené dobou podle bodu 3 neobnoví pohledávku spolu s jejím zročným příslušenstvím, příslušenství pohledávky se denně zvyšuje o příslušné % až do dne realizace prodeje zastavené věci. Den prodeje se ještě do zvyšování příslušenství započítává. Zástavce má předmět zástavy pojištěn
  5. Součástí zástavní smlouvy je písemná dohoda podle ustanovení § 1359 NOZ, se kterou zástavce souhlasí, aby nároky zastavárny zajištěny zástavou, byly uspokojené přímým prodejem předmětu zástavní smlouvy za předpokladu, že zástavce nepřevezme předmět zástavy nejpozději v den uvedený v zástavní smlouvě jako poslední den výběru.
  6. O tom jestli se určitá věc může stát předmětem zástavní smlouvy, rozhoduje pověřený zaměstnanec zastavárny. Na převzetí věci jako zástavy není právní nárok. Předmětem zástavní smlouvy nemohou být poškozené a nekompletní věci, jakož i věci, které nejsou funkční. Věc, která je v záruční lhůtě, se musí odevzdat společné s dokumentací umožňující uplatnění záruky.
  7. Jestliže dochází k výběru zástavy, musí před převzetím zastavené věci zástavce přesně označit zastavenou vec, jinak se mu nevydá. Jiné osobě se věc vydá jen v případě, kdy se prokáže písemným zplnomocněním obsahujícím podpis zástavce. Zástavce se musí prokázat občanským průkazem nebo cestovním pasem. To platí rovněž pro zmocněnce. Zplnomocněni se musí odevzdat zastavárně.
  8. Za ztrátu smlouvy část B a vyhledání v evidenci se účtuje 15,- Kč.