Podmínky pro splátkový prodej

  1. Kupující první splátkou zaplatí minimálně 20% z celkové kupní ceny.
  2. Splátkový prodej lze uzavřít maximálně na šest splátek. Celková dohodnutá doba splácení nesmí překročit šest měsíců.
  3. Prodávající se zavazuje, že po zaplacení celé kupní ceny, odevzdá kupujícímu věc, na které se dohodli.
  4. V případě, že bude kupující opožděn s kteroukoliv splátkou víc jak sedm kalendářních dní, má se za to, že kupující od této smlouvy odstoupil a splátky, které byly zaplaceny do dne od odstoupení od této smlouvy se považují za smluvní pokutu, která náleží prodávajícímu za zdržení prodeje a kupující nemá nárok na jejich vrácení.
  5. Kupující obdrží potvrzení o zaplacení každé splátky.
  6. Kupující se stává majitelem věci až po zaplacení všech dohodnutých splátek.